بیوگرافی غزال آخوندزاده

Ghazal Akhoundzadeh Biography

ﻏﺰال آﺧﻮندزاده ﻣﺘﻮﻟﺪ چهاردهم اردیبهشت ﻣﺎه ۱۳۷۶ در تهران اﺳﺖ و از ﺳﻦ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده آشنایی مقدماتی ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس‌های ارف آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره ﭼﻨﺪ ماهه ﺑﺎ توجه به علاقه ای که در غزال وجود داشت، ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭘﯿﺎﻧﻮ را زﯾﺮ نظر اساتید مختلفی آﻏﺎز ﻧﻣود و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ بهره‌ﮔﯿﺮی از کلاس‌های آﻣﻮزﺷﯽ آﻗﺎی ﺳﺎﻣﺎن اﺣﺘﺸﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﯾﺒﺎی ﭘﯿﺎﻧﻮی اﯾﺮاﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده، غزال ﺗﺼﻤﯿﻢ به ادامه ﺗﺤﺼﯿﻞ در هنرستان ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﮔﺮﻓﺖ و طی این مدت از دانش و تجربیات استاد عسل ایرانمهر بهره برد و ﺑﺎ ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﻣﺘﺤﺎن ورودی هنرستان ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻓﺘﺨﺎر ﮔﺬراﻧﺪن دوره‌های ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﯿﺎﻧﻮ ﮐﻼﺳﯿﮏ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد اﻣﯿﺮ ﺻﺮاف را ﺗﺎ به اﻣﺮوز داشته و در ﻣﺪت ﺷﺶ ساله هنرستان از داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﺳﺎﺗﯿﺪ بنام اﯾﺮان از جمله ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ، ﺧﺎﻧﻢ نهرودی و آﻗﺎﯾﺎن ﺳﯿﺎوش روﺷﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺴﻖ، ﮐﺎرن کیهانی، هوشیار خیام و ﺗﻘﯽ ﺿراﺑﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮری ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، ﺳﻠﻔﮋ، هارمونی و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ بهره ﺑﺮد. غزال به ﻋﻨﻮان ﺳﺎز دوم زﯾﺮ ﻧﻈﺮ خانم‌ها اﻓﺘﺎده، ﻋﻄﺮاﺋﯽ و اﺻﻼﻧﯽ، ﺳﺎز اصیل ﺳﻨﺘﻮر را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ که همواره از اﯾﻦ دوران به ﻋﻨﻮان نقطه ﻋﻄﻒ زندگی هنری ﺧﻮد ﯾﺎد می‌نماید.

به ﻣﻮازات ﺗﺤﺼﯿﻞ در هنرستان موسیقی ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ فرهنگی اﯾﺮان – اﺗﺮﯾﺶ در تهران به عنوان ﺳﻮلیست ﭘﯿﺎﻧﻮ و آﮐﻮﻣﭙﺎﯾﻤﻨﯿﺴﺖ ﮔﺮوه ﮐﺮ، ﮔﺮوه اﭘﺮا و ارﮐﺴﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ نمود و اﻓﺘﺨﺎر این را داﺷﺖ که به ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎﻧﯿﺴﺖ در ﮐﻨﺎر ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺷﻮﻟﺘﺰ ﻧﻮازﻧﺪه و رهبر ارﮐﺴﺘﺮ بنام اﺗﺮﯾﺸﯽ، در ﻣﺴﺘﺮ کلاس های ﺑﺮﮔزار ﺷﺪه در اﯾﻦ اﻧﺠﻤن همکاری ﻧﻤﺎﯾﺪ.

به دﻟﯿﻞ علاقه زﯾﺎد به ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﯿﺎﻧﻮ از ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﺷﺮوع به اﻧﺘﻘﺎل آموخته‌های ﺧﻮد به علاقه‌ﻣﻨﺪان این ساز ﻧﻤﻮد و همان ﺳﺎل ﺑﺎ ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﮐﻨﺴﺮواﺗﻮار شهر وﯾﻦ ﻣﺠﻮز ﺣﻀﻮر در ﮐﺸﻮر اﺗﺮﯾﺶ جهت ادامه ﺗﺤﺼﯿﻞ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد اما ﺑﺎ توجه به ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﯽ (۱۶ ﺳﺎﻟﮕﯽ) ﺑﺎ راهنمایی ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺬراﻧﺪن دوره‌های ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را به زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﻮﮐﻮل ﻧﻤﻮد.

غزال ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن دوره هنرستان ﻣﺷﻐول به ادامه تحصیل در داﻧﺷﮕﺎه هنر و ﻣﻌﻣﺎری تهران (رشته نوازندگی پیانو) گردید.

در ﺳﺎل ۹۶ ﺑﺎ توجه به ﮔﺴﺘﺮش فعالیت‌های آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎز ﭘﯿﺎﻧﻮ، اﻗﺪام به ﺗﺎﺳﯿﺲ آﮐﺎدﻣﯽ پیانو غزال ﻧﻤﻮد و در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺼﻮﺻﯽ با همکاری ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده در رشته ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، به آموزش علاقه‌مندان و هنرجویان اﯾﻦ رشته هنری مشغول می‌باشد.

ghazalSolo

ﻏﺰال همزمان ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش فعالیت‌های آموزشی ﭘﯿﺎﻧﻮ در ﺳﺎل ۱۳۹۵ سلسله فیلم‌های آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﭘﯿﺎﻧﻮ را طرح رﯾﺰی ﻧﻤﻮد که از طریق اﯾﻦ روش آﻣﻮزﺷﯽ علاقه‌ﻣﻨﺪان اﯾﻦ هنر در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ درﺣﺎل ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺳﺎز ﭘﯿﺎﻧﻮ می‌باشند و ﺗﺎ به اﻣروز اﯾن سیستم ﯾﮑﯽ از ﭘرطرفدارﺗرﯾن روش‌های آﻣوزﺷﯽ او می‌باشد.

ﻏﺰال افتخار این را داشته است که در کنسرت‌های ﻣﺘﻌﺪدی در کنار هنرمندان بنام اﯾران و گروه‌های مختلف در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد، ﺗﺎﻻر وﺣﺪت و فرهنگسرای ﻧﯿﺎوران اﺟﺮا داشته باشد. همچنین وی به جهت  ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ و آشنایی ﺑﺎ متدهای آﻣﻮزﺷﯽ روز در ﻣﺴﺘﺮ کلاس‌های داﺧﻠﯽ، ﻣﺴﺘﺮ کلاس‌های ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و عضو رسمی کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی ایران می‌باشد.

یانی آهنگساز ﻣﻌﺮوف ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ که از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ جهانی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ قطعه Santorini توسط غزال  را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار داده و فیلم این نوازندگی را در ﺗﻮئیتر ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻤﺎم علاقه‌ﻣﻨﺪان به هنر ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ به اﺷﺘﺮاک گذاشته اﺳﺖ.

در ﺳﺎل ۱۳۹۸ به پیشنهاد ﯾﮑﯽ از برجسته ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن تئاتر اﯾﺮان (اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻤﺎﻧﯿﺎن) ﻏﺰال در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻧﯿﺴﺖ لهستانی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻧﻮ و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ به زﺑﺎن لهستانی در ﮐﻨﺎر هنرمندان ﺗﻮاﻧﺎی تئاتر، خانم‌ها ﻟﯿﻠﯽ رﺷﯿﺪی، بهنوش طباطبایی،  فاطمه رﺣﯿﻢ ﻧﯿﺎ (ﻣﺎدر گلشیفته فراهانی)، مهتاب ﻧﺼﯿﺮ ﭘﻮر و آﻗﺎﯾﺎن هومن ﺑﺮق ﻧﻮرد، اﺣﺴﺎن ﮐﺮﻣﯽ و اﻓﺸﯿﻦ هاشمی ﺑﺮ روی صحنه تئاتر رﻓﺖ.

معرفی برخی کنسرت‌ها و فعالیت‌های هنری

Intruducting artistic activities and concerts

به رهبری آقای سیاوش لطفی

زیر نظر خانم هاسمیک کاراپتیان

طی سه سال با حضور سفرا و مقامات عالی رتبه سایر کشورها

۹ و ۱۰ سالگی زیر نظر آقای سامان احتشامی

به رهبری پروفسور شولتز ۱۳۹۲

تالار وحدت ۱۳۹۲ به رهبری آقای پوریا نظری نسب

به همراه ارکستر انجمن فرهنگی اتریش  (ایسو)

اجرای هنرجویان برگزیده آکادمی پیانو غزال سال ۹۷

اجرای قطعات کلاسیک در فستیوال یونان زیر نظر پروفسور النا کریستو دولو

به مناسبت تولد کریس دیبرگ به رهبری آقای پوریا نظری نسب