کلاس‌های تئوری موسیقی و سلفژ

آموزش پیانو غرال

هدف از تشکیل کلاس‌های تئوری موسیقی و سلفژ ارتقاء دانش موسیقیایی هنرجویان می‌باشد. در کلاس‌های تئوری موسیقی هنرجویان با زبان موسیقی , ساختار و جزئیات آن آشنا میشوند که در نهایت میتوانند ساختار قطعاتی که مینوازند را بیشتر بشناسند و آنها را با درک عمیقتری بنوازند و در کلاس‌های سلفژ هنرجویان تسلط بیشتری در ارتباط با نت خوانی و ریتم خوانی و تقویت شنوایی پیدا نمایند. گذراندن این دوره‌ها را به کلیه علاقه‌مندان این رشته هنری توصیه می‌نماییم.

ghazalPianoFirst

پکیج فیلم‌های آموزشی

ﻏﺰال همزمان ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش فعالیت‌های آموزشی ﭘﯿﺎﻧﻮ در ﺳﺎل ۱۳۹۵ سلسله فیلم‌های آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﭘﯿﺎﻧﻮ را طرح رﯾﺰی ﻧﻤﻮد که از طریق اﯾﻦ روش آﻣﻮزﺷﯽ علاقه‌ﻣﻨﺪان اﯾﻦ هنر در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ درﺣﺎل ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺳﺎز ﭘﯿﺎﻧﻮ می‌باشند و ﺗﺎ به اﻣروز اﯾن سیستم ﯾﮑﯽ از ﭘرطرفدارﺗرﯾن روش‌های آﻣوزﺷﯽ او می‌باشد.

شبکه‌های اجتماعی

دسته بندی ها