کلاس‌های حضوری

آموزش پیانو غرال

کلاس‌های آموزش حضوری به کلاس‌هایی اطلاق می‌گردد که در محل آکادمی با حضور مدرس و هنرجو بصورت خصوصی و هفته‌ای یکبار با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی تشکیل میگردد.

زمان بندی کلاس‌ها

زمان کلاسها ۴۰ دقیقه می‌باشد و طی آن هنرجویان فرصت کافی جهت مرور دروس گذشته، تمرین با پیانو آکوستیک و ارائه دروس جدید توسط مدرس را خواهند داشت. طی چندسال گذشته علی‌رغم گسترش سایر روشهای آموزشی ( غیرحضوری، آنلاین، آفلاین) و مزیتهای آنها، این روش آموزشی به دلیل ارتباط نزدیک میان مدرس و هنرجو و قرارگیری هنرجویان در محیط آموزش کماکان از کیفیت و اقبال مناسبی برخوردار است.

ghazalPianoFirst

پکیج فیلم‌های آموزشی

ﻏﺰال همزمان ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش فعالیت‌های آموزشی ﭘﯿﺎﻧﻮ در ﺳﺎل ۱۳۹۵ سلسله فیلم‌های آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﭘﯿﺎﻧﻮ را طرح رﯾﺰی ﻧﻤﻮد که از طریق اﯾﻦ روش آﻣﻮزﺷﯽ علاقه‌ﻣﻨﺪان اﯾﻦ هنر در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ درﺣﺎل ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺳﺎز ﭘﯿﺎﻧﻮ می‌باشند و ﺗﺎ به اﻣروز اﯾن سیستم ﯾﮑﯽ از ﭘرطرفدارﺗرﯾن روش‌های آﻣوزﺷﯽ او می‌باشد.

شبکه‌های اجتماعی

دسته بندی ها