کلاس‌های غیر حضوری (آنلاین)

آموزش پیانو غرال

در کلاس‌های غیر حضوری‌(آنلاین) ارتباط مدرس با هنرجویان از طریق اپلیکیشن‌های رایج به مدت ۴۰ دقیقه و هفته‌ای یکبار برقرار می‌گردد.

مزایای این روش

از مزایای این روش آموزشی راحتی هنرجویان به دلیل حضور در منزل، مدیریت مناسب زمان و هزینه به دلیل ازمیان رفتن اتلاف وقت ناشی از رفت و آمد و هزینه‌های مرتبط با آن، امکان ضبط مباحث درسی و تمرین دروس بلافاصله پس از پایان جلسات درسی و امکان برگزاری کلاس برای علاقمندان سایر شهرها و کشورها را می‌توان نام برد.

این روش آموزشی طی چندسال اخیر از  استقبال مناسبی برخوردار شده است.

ghazalPianoFirst

پکیج فیلم‌های آموزشی

ﻏﺰال همزمان ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش فعالیت‌های آموزشی ﭘﯿﺎﻧﻮ در ﺳﺎل ۱۳۹۵ سلسله فیلم‌های آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﭘﯿﺎﻧﻮ را طرح رﯾﺰی ﻧﻤﻮد که از طریق اﯾﻦ روش آﻣﻮزﺷﯽ علاقه‌ﻣﻨﺪان اﯾﻦ هنر در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ درﺣﺎل ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺳﺎز ﭘﯿﺎﻧﻮ می‌باشند و ﺗﺎ به اﻣروز اﯾن سیستم ﯾﮑﯽ از ﭘرطرفدارﺗرﯾن روش‌های آﻣوزﺷﯽ او می‌باشد.

شبکه‌های اجتماعی

دسته بندی ها