کلاس آواز و صداسازی

singing class

آکادمی پیانو غزال با بهره‌مندی از تخصص اساتید تحصیل کرده و با تجربه این رشته هنری اقدام به برگزاری کلاس‌های آواز و صداسازی نموده است. طرح درس کلاس‌ها شامل :

  1. تئوری موسیقی و سرایش و تربیت شنوایی
  2. صداساری و تکنیک‌های آواز جهت صداسازی شخصی و رهایی از صداهای تقلیدی بر اساس پیشرفته‌ترین متدهای روز دنیا Singing Success , CVT
  3. وکالیز خوانی
  4. آموزش همراهی آواز با ساز
  5. آموزش فن بیان و پیوند شعر و موسیقی
  6. انسامبل خوانی
  7. آموزش کار و تکنیک خواندن با میکروفن‌های استیج و استودیویی
  8. اجرای روی صحنه
  9. آموزش استفاده و بکارگیری صحیح از نرمافزارها و اپلیکیشن‌های مرتبط
ghazalPianoFirst

پکیج فیلم‌های آموزشی

ﻏﺰال همزمان ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش فعالیت‌های آموزشی ﭘﯿﺎﻧﻮ در ﺳﺎل ۱۳۹۵ سلسله فیلم‌های آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﭘﯿﺎﻧﻮ را طرح رﯾﺰی ﻧﻤﻮد که از طریق اﯾﻦ روش آﻣﻮزﺷﯽ علاقه‌ﻣﻨﺪان اﯾﻦ هنر در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ درﺣﺎل ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺳﺎز ﭘﯿﺎﻧﻮ می‌باشند و ﺗﺎ به اﻣروز اﯾن سیستم ﯾﮑﯽ از ﭘرطرفدارﺗرﯾن روش‌های آﻣوزﺷﯽ او می‌باشد.

شبکه‌های اجتماعی

دسته بندی ها