کلاس های آکومپانیمان

آموزش پیانو غرال

کلاس‌های آکومپانیمان بصورت گروهی و خصوصی برگزار می‌گردد. در این کلاس‌ها هنرجویان مباحث آکوردشناسی، آرپژ و الگوهای ساخت آرپژهای مختلف، خواندن و اجرای هنرجویان با پیانو و تنظیم، آهنگسازی قطعات مختلف با پیانو را در سطوح مختلف فرا می‌گیرند.

ghazalPianoFirst

پکیج فیلم‌های آموزشی

ﻏﺰال همزمان ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش فعالیت‌های آموزشی ﭘﯿﺎﻧﻮ در ﺳﺎل ۱۳۹۵ سلسله فیلم‌های آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﭘﯿﺎﻧﻮ را طرح رﯾﺰی ﻧﻤﻮد که از طریق اﯾﻦ روش آﻣﻮزﺷﯽ علاقه‌ﻣﻨﺪان اﯾﻦ هنر در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ درﺣﺎل ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺳﺎز ﭘﯿﺎﻧﻮ می‌باشند و ﺗﺎ به اﻣروز اﯾن سیستم ﯾﮑﯽ از ﭘرطرفدارﺗرﯾن روش‌های آﻣوزﺷﯽ او می‌باشد.

شبکه‌های اجتماعی

دسته بندی ها